Đang tải... Vui lòng chờ...
Thành tích công ty

Xin mời nhập nội dung...

Hỗ trợ trực tuyến

Tin tức

Kế Hoạch Tài Chính năm 2017
Kế Hoạch Tài Chính năm 2017
Kế Hoạch tài chính năm 2017

Thông tin về thực trạng của Công ty năm 2015

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
Ngày 11/4/2016 Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Cà Mau công bố bảng báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2015 - Giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/06/2015

Thông tin tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty năm 2015